Algemene voorwaarden


- Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie, en heb mij daarmee verbonden aan de beroepscode voor vaktherapeuten van de vereniging. Zie ook www.nvpmt.nl/.


- voor therapie is vertrouwen een basisvoorwaarde.Alles wat er in de therapieruimte gezegd of gedaan wordt, blijft binnen deze ruimte. Overleg met verwijzers of vakcollega’s gebeurt alleen met toestemming van de cliënt. Correspondentie naar derden wordt alleen verstuurd na inzage en toestemming van de betrokkenen.


- in de therapie is het uitgangspunt de eigen autonomie en eigen verantwoordelijkheid. Dat wil zeggen dat er niets gebeurt tegen de wil van de cliënt in en dat er een vanzelfsprekend respect is voor wederzijdse grenzen. Tegelijk betekent dit dat er een eigen verantwoordelijkheid geldt t.a.v. de behandeling en dat de cliënt de oefeningen aangaat op eigen risico.


- social media beleid: ik accepteer geen vriendschaps- of connectieverzoeken op social media. Ook zal ik zelf geen (ex-)cliënten volgen op een social netwerksite. De reden hiervoor is dat op deze manier de therapeutische relatie zuiver kan blijven.


- de kosten van de behandeling dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur bij uw zorgverzekeraar. Betaling van de factuur staat los van de vergoeding door uw zorgverzekeraar. Wanneer u na een maand de factuur nog niet betaald heeft, ontvangt u een herinnering. Als u problemen heeft met het betalen van de rekening, dan kunt u dit met mij overleggen. Na 2 herinneringen wordt een incassobureau ingeschakeld en zal de therapie worden afgesloten.


- een verhoging van de kosten zal 2 maanden voor de aanvangsdatum worden aangekondigd.


- als u verhinderd bent om op de afspraak te komen, meldt u dit uiterlijk 24 uur van tevoren. Als u dit niet of te laat meldt, wordt de afspraak in rekening gebracht.


- indien u niet tevreden bent over de behandeling, of u heeft twijfels bij de werkwijze, dan vraag ik u dit met mij te bespreken. Ik neem deze signalen uiterst serieus en streef altijd naar volledige overeenstemming over de inhoud en het doel van de behandeling. Indien u niet gerustgesteld bent in uw twijfel of ontevredenheid, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging. Meer informatie vindt u op de FVB-site.